Åpenhetsloven - KONE AS

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i tråd med § 4 i Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven).

Denne rapporten er utarbeidet i samsvar med åpenhetsloven § 5 og oppsummerer tilnærmingen som er tatt av KONE AS ("KONE Norge"), som en del av KONE-gruppen (samlet "KONE") for å identifisere og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår egen virksomhet, leverandørkjede eller forretningspartnere, og gir:

 • en generell beskrivelse av KONEs virksomhet og selskapets prosedyrer for håndtering av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og
 • resultatene av KONEs aktsomhetsvurdering vedrørende menneskerettigheter, herunder – hvis relevant – tiltak som er eller er planlagt gjennomført i denne forbindelse og resultatene eller forventede resultater av slike tiltak.

Denne rapporten dekker perioden 1. juli 2022 – 30. juni 2023.

Åpenhetsloven - KONE AS

 • KONE er forpliktet til å respektere og støtte internasjonalt anerkjente standarder for arbeids- og menneskerettigheter, herunder de som er fastsatt i International Bill of Human Rights, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, de viktigste arbeidsrettighetene som definert av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, herunder ILO-erklæringen om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

  KONE tilstreber å være en attraktiv og pålitelig partner i alle våre interessentrelasjoner. Vi søker pålitelige og rettferdige relasjoner med kunder, leverandører, forretningspartnere og andre interessenter, med sikte på å oppnå gjensidig nytte for både KONE og våre interessenter.

 • 2.1 Beskrivelse av selskapet

  KONE er en global leder innen heis- og rulletrappindustrien, og leverer nytt utstyr samt vedlikeholds- og moderniseringstjenester. KONE-konsernet har virksomhet i over 60 land og per 2022 har vi ca. 63 000 ansatte globalt.

  KONE produserer utvalgte komponenter internt, og vår egen produksjon består i stor grad av montering av innkjøpte komponenter. Globalt har KONE ti produksjonsanlegg for heiser, rulletrapper og bygningsdører, ni globale distribusjonssentre for heiser og seks distribusjonssentre for reservedeler.

  KONE Norge er et 100 % heleid datterselskap av KONE Corporation, et børsnotert selskap med hovedkontor i Helsinki, Finland. KONE har vært i Norge siden 1968. Den norske virksomheten er primært fokusert på salg, inkludert installasjoner. KONE Norge har ikke egne produksjons- eller fremstillingsanlegg i Norge. KONE Norge har per utgangen av juni 2023, 332 ansatte.

  2.2 Beskrivelse av forholdet til leverandørkjeder og forretningspartnere

  KONEs leverandørkjedevirksomhet dekker produksjon av nytt utstyr, modernisering og levering av reservedeler. Vi samarbeider tett med utvalgte sentrale materialleverandører og logistikkleverandører.

  KONE samarbeider med ca. 30 000 leverandører og forretningspartnere over hele verden. Innkjøp er strukturert rundt følgende hovedkategorier:

  • Forretningspartnere, herunder driftstjenester (f.eks. rengjørings-, catering- og sikkerhetstjenester) og profesjonelle tjenesteselskaper.
  • Installasjonsunderleverandører og indirekte leverandørtjenester, inkludert delte servicesentre / kundesentre, og
  • Direkte materiell leverandørkjede, herunder logistikk, heisdører, mekanikk, heiskupè, elektrifisering, maskiner, bygningsdører, rulletrapper, brukergrensesnittenheter, nye løsninger og tjenester, samt råvarer og komponenter anskaffet i forbindelse med disse kategoriene.

  De fleste av KONEs innkjøpte råvarer og komponenter til produksjon av nytt utstyr kommer fra ca. 200 nøkkelleverandører, hvorav de fleste befinner seg i samme region som KONEs fabrikker eller distribusjonssentre.

  KONE Norges leverandører og forretningspartnere faller hovedsakelig innenfor de samme kategoriene som for KONE generelt. KONE Norges hovedleverandører er imidlertid andre konsernenheter i KONE, selv om KONE Norge også kjøper noe materiale og tjenester (herunder installasjonstjenester) fra leverandører som er unike for KONE Norge. Det store flertallet (443 av totalt 513) av KONE Norges direkte leverandører og forretningspartnere er basert i Norge. Kun fire av KONE Norges leverandører og forretningspartnere er basert utenfor Europa, og to av disse er andre KONE-enheter (i henholdsvis Kina og India).

 • 3.1 Retningslinjer og prosedyrer

  KONE-konsernets retningslinjer, prosedyrer og prosesser for forebygging, identifisering og håndtering av negative konsekvenser for menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold er vedtatt av KONE Norge. Videre har vår risikovurdering (se avsnitt 4 nedenfor) ikke identifisert noen unik risiko for KONE Norge som ikke også er relevant for KONE generelt. Der denne rapporten viser til KONE-konsernets retningslinjer, prosedyrer, prosesser og risikovurderinger, skal disse henvisningene dermed, og med mindre annet er oppgitt, forstås å omfatte KONE Norge.

  KONEs etiske retningslinjer, godkjent av KONEs hovedstyre, er en integrert del av KONEs bedriftskultur og grunnlaget for KONEs etiske forretningspraksis. De beskriver den ansvarlige og etiske atferden som forventes av KONEs ansatte og selskaper, og forklarer hvordan vi driver virksomheten vår på en ansvarlig og etisk måte. Av særlig relevans for denne rapporten, våre etiske retningslinjer dekker temaene trivsel, helse og sikkerhet på arbeidsplassen og menneskerettigheter.

  Disse temaene er videre utdypet i KONEs retningslinjer for menneskerettigheter, som beskriver KONEs rolle, mål og ansvar med hensyn til selskapets forpliktelse i forbindelse med menneskerettigheter, herunder KONEs forpliktelse til å utføre aktsomhetsvurdering av menneskerettigheter. Retningslinjene beskriver også vår forpliktelse vedrørende helse og sikkerhet for våre ansatte og arbeidere på tvers av leverandør- og leveringskjeder, forbudet mot tvangs- og barnearbeid, vår nulltoleranse mot enhver form for diskriminering, trakassering eller mobbing, og vår forpliktelse til å sikre organisasjonsfrihet, kollektive forhandlinger og passende arbeidsforhold. Våre retningslinjer for menneskerettigheter er tilgjengelige på kone.com og gjennomgås årlig.

  KONE har innført etiske retningslinjer for leverandører. Leverandørens etiske retningslinjer fastsetter de etiske kravene til forretningspraksis som vi forventer fra våre leverandører, herunder obligatoriske standarder knyttet til menneske- og arbeidsrettigheter og helse og sikkerhet. Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere overholder kravene i KONEs etiske retningslinjer for leverandører i all sin samhandling med oss, samt med sine egne ansatte, leverandører og tredjeparter. KONE kan si opp sine kontrakter med leverandører hvis de ikke overholder retningslinjene. Ved utgangen av 2022 var 86 % av KONEs totale kostnader knyttet til leverandører og installasjonsunderleverandører som har sluttet seg til KONEs etiske retningslinjer for leverandører eller tilsvarende.

  3.2 Vår tilnærming til å forhindre negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

  KONE har tilsluttet seg FNs Global Compact og dets ti prinsipper, og respekterer og støtter menneske- og arbeidsrettigheter i hele verdikjeden vår, herunder i vår egen virksomhet og blant våre leverandører og andre forretningspartnere. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre vår forståelse av vår mulige påvirkning på menneskerettighetene og iverksetter tiltak for å avhjelpe konsekvenser vi blir oppmerksomme på.

  KONEs Global Compliance Committee er ansvarlig for menneskerettighetene i KONE, også i KONE Norge. En arbeidsgruppe for menneskerettigheter som rapporterer til Global Compliance Committee bistår komiteen med å sikre at KONE har et effektivt menneskerettighetsprogram og driver dette programmet på tvers av KONE.

  KONE forstår at det finnes menneskerettighetsrisikoer i organisasjonen vår og i hele leverandørkjeden vår. Ved å integrere menneskerettigheter i vår strategi og våre retningslinjer og prosesser, tar vi sikte på å identifisere, forebygge og redusere disse virkningene på en kontinuerlig måte.

  KONE er forpliktet til å iverksette hensiktsmessige tiltak for å avhjelpe situasjoner der våre aktiviteter har forårsaket eller bidratt til negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. KONEs Compliance Line er en konfidensiell, uavhengig drevet rapporteringskanal, tilgjengelig for KONEs ansatte og eventuelle tredjepartsinteressenter i KONE (inkludert arbeidere hos våre leverandører og forretningspartnere). KONEs ansatte kan også rapportere klager gjennom KONEs interne rapporteringskanaler. Videre har KONE Norge på plass en varslingskanal slik arbeidsmiljøloven krever, som blant annet oppfordrer til å rapportere om fare for liv eller helse eller et utilfredsstillende arbeidsmiljø.

 • 4.1 Vurdering av konsekvenser for menneskerettigheter: tilnærming og metodikk

  KONE utfører aktsomhetsvurderinger av menneskerettigheter for å identifisere, vurdere og prioritere faktiske og potensielle konsekvenser for menneskerettighetene gjennom vår egen virksomhet, leverandørkjede og forretningspartnerforhold. KONE prioriterer faktiske eller potensielle virkninger basert på alvorlighetsgraden av konsekvensen for potensielt berørte personer og grupper, og sannsynligheten for at slike virkninger oppstår.

  Aktsomhetsvurderingen gjennomgås regelmessig for å gjenspeile endringer i vår virksomhet og i næringsmiljøet.

  Videre gjennomfører KONE Scandinavia*1 en regelmessig risikovurdering av KONEs virksomhet innenfor sitt ansvarsområde, som omfatter KONE Norge.

  I tillegg til vår egen innsats for å identifisere og vurdere negative konsekvenser for menneskerettighetene, bestemte KONE i 2018/19 seg for å engasjere en tredjepartsleverandør for å gjennomføre en helhetlig vurdering av konsekvensene for menneskerettighetene i KONE-konsernet globalt. Denne vurderingen har siden dannet grunnlaget for vårt arbeid med menneskerettigheter i egen virksomhet og i vår leverandørkjede og blant våre forretningspartnere.

  Egen drift

  KONE bruker interne undersøkelser for å vurdere overholdelse av menneskerettigheter i vår egen virksomhet, herunder en årlig Puls-undersøkelse som måler ansattes engasjement på globalt nivå. KONE bruker også anonyme undersøkelser for å identifisere diskriminerings-, mobbings- og/eller trakasseringsproblemer i en enhet. I tillegg utfører KONE periodiske stedlige vurderinger av innkvartering av ansatte som KONE tilbyr, for å identifisere og håndtere eventuelle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. KONE har på plass interne systemer for rapportering av HMS-hendelser (helse, miljø og sikkerhet), herunder arbeidsulykker og andre relevante hendelser.

  Leverandørkjede- og forretningspartnerforhold

  KONE screener og overvåker relevante leverandører, kunder og andre tredjeparter som KONE gjør forretninger med gjennom vårt KONE-verktøy for kontroll av compliance ('KONE Compliance Screening tool'). Vår helhetlige vurdering ser også på leverandørens eller forretningspartnerens avhengighet av oppdrag fra KONE, samt deres stedsbaserte risikoer og bærekraftrisikoer (inkludert menneskerettigheter).

  Prosessen i KONE Norge er i tråd med KONEs globale screeningprosess. KONE Compliance Screening tool dekker de 100 største forbruksleverandørene i Norge, hovedsakelig fokusert på strategiske og foretrukne leverandører. Dette representerer 85 % av KONE Norges totale forbruk (en terskel satt ved å ta en risikobasert tilnærming). Som en del av tredjeparts due diligence-prosessen administrerer løsningen tredjeparter gjennom fem viktige stadier: onboarding, risikovurdering, due diligence, risikoreduksjon og kontinuerlig overvåking. Løsningen utfører automatiske screeninger kontinuerlig mot sanksjonslister, andre offisielle overvåkingslister, sanksjonerte eierskapsdata og negativ mediedekning, og varsler Compliance-teamet ved nye funn. Negativ mediedekning omfatter artikler som omhandler menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, antikorrupsjon, helse på arbeidsplassen, svindel og miljøspørsmål.

  Videre har KONE gjennomført både online og stedlige menneskerettighetsvurderinger av leverandører. Vi mottok svar på spørreundersøkelser på nett fra 171 leverandører som dekket 251 produksjonssteder tidlig i 2022. Totalt 10 stedlige menneskerettighetsvurderinger ble utført, og de fleste av dem fant sted i India.

  Spørreskjemaet på nett ble deretter revidert og sendt til prioriterte leverandører i desember 2022. Spesielt når det gjelder KONE Norge, og per juni 2023, har 96 prioriterte leverandører i KONE Norge mottatt slike spørreskjemaer, og selskapet har mottatt svar et flertall (målt etter forbruk) av sine store, strategiske leverandører. Det reviderte spørreskjemaet inneholder spørsmål som blant annet har til hensikt å vurdere leverandørenes prosesser for å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og leverandørkjede, samt å identifisere høyrisikoleverandører basert på geografi, bruk av fremmedarbeidere, eksponering for farlig arbeid og tilgjengelighet av klagemekanismer.

  Spesielt for vår skandinaviske virksomhet har KONE utviklet enda strengere kontroller/revisjoner, som et supplement til de globale retningslinjene, prinsippene og fremgangsmåtene. Særlig har vi utviklet et supplerende leverandørspørreskjema med fokus på arbeidsforhold og overholdelse av relevante juridiske krav, samt en sjekkliste for leverandørrevisjon, som brukes sammen med stedlige revisjoner av kritiske og viktige leverandører.

  Resultatene av en leverandørs menneskerettighetsvurdering, og om den relevante leverandøren har sluttet seg til KONEs etiske retningslinjer for leverandører, samt eventuelle andre resultater fra compliance-screeningen, hensyntas i vår periodiske gjennomgang av leverandører. Hvis problemer identifiseres, opprettes en forbedringsplan som følges opp for å sikre at relevante korrigerende tiltak implementeres.

  4.2 Resultat av vurdering av faktiske og potensielle negative konsekvenser i KONEs egen virksomhet og i leverandør- og forretningspartnerforhold

  KONE Norge har i rapporteringsperioden ikke identifisert noen faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår egen virksomhet, leverandørkjede eller forretningspartnerforhold.

  Likevel er KONE bevisst på at vår virksomhet, leverandør- og forretningspartnerforhold er utsatt for enkelte risikoer for slike negative konsekvenser. Som vi først identifiserte i vår risikovurdering for menneskerettigheter i 2019 ("Human Rights Impact Assessment", som nærmere beskrevet i KONEs Human Rights Policy), og som vi fremdeles anser for å gi en nøyaktig beskrivelse av KONEs, herunder KONE Norges, risikoer, har vi identifisert to hovedområder som utgjør den største risikoen for at KONE forårsaker, bidrar til eller er knyttet til negative innvirkninger på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår virksomhet, leverandørkjede og/eller forretningspartnere:

  1. Helse og sikkerhet for KONEs ansatte og arbeidere hos leverandører og forretningspartnere.

  2. Sikre anstendige arbeidsforhold for KONEs ansatte og arbeidere hos leverandører og forretningspartnere. Nærmere bestemt, anser vi følgende arbeidstakerrettigheter som mest utsatte for negative konsekvenser:

  • Barnearbeid og tvangsarbeid
  • Diskriminering, mobbing og trakassering
  • Organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger
  • Anstendige arbeidsvilkår, spesielt med hensyn til arbeidstid, lønn, ytelser og overtid.

  Egen virksomhet

  KONE opererer i en bransje som innebærer ulike sikkerhetsrisikoer, da bygningsarbeidere deltar i en rekke aktiviteter som kan utsette dem for alvorlige farer, herunder, men ikke begrenset til, drift av tunge maskiner, elektrisk arbeid og håndtering av store komponenter. Hvis de ikke håndteres riktig, kan disse risikoene påvirke sikkerheten til våre egne arbeidstakere (inkludert midlertidige arbeidstakere) samt sikkerheten til våre tjenesteunderleverandører og andre tredjeparter som handler på vegne av KONE.

  For KONE Norge anses denne risikoen som lavere, siden selskapet ikke har produksjons- eller fremstillingsanlegg. Likevel er det fortsatt en helse- og sikkerhetsrisiko for KONE- ansatte som utfører installasjoner, service, reparasjoner osv. i kundens lokaler / på kundens anlegg.*2

  Når det gjelder anstendige arbeidsforhold, anses diskriminering, trakassering og mobbing som den største risikoen for KONEs egne ansatte. For midlertidige arbeidstakere som er ansatt gjennom tredjeparter, er det også en ekstra risiko knyttet til ansettelsesforhold (spesielt i visse høyrisikoland). Denne risikoen anses å være lavere i KONE Norge, gitt Norges høye standarder for og strenge håndheving av anstendige arbeidsforhold.

  Når det gjelder produktene våre, er vi bevisste på viktigheten av tilgjengelig design og inkludering, og den potensielle negative konsekvensen driften vår (gjennom produktene vi produserer) indirekte kan ha på rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

  Leverandørkjeder og forretningspartnere

  KONE har identifisert at potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i KONEs leverandørkjede- og forretningspartnerforhold kan oppstå gjennom følgende interessenter: (i) driftstjenester (f.eks. rengjøring, catering- og sikkerhetstjenester) som leverer tjenester til KONEs egne lokasjoner; (ii) felles servicesentre/kundesentre; (iii) tjenesteleverandører; og (iv) vår materialleverandørkjede (dvs. leverandører som produserer og leverer komponenter til våre produkter, herunder deres leverandører, underleverandører osv.).

  *1I denne rapporten vises referanser til «KONE Scandinavia» til KONEs virksomhet som dekker Norge, Sverige, Danmark og Island. Fra 1. juli 2023 vil KONE Scandinavia bli omdøpt til «KONE Nordics» og vil også omfatte KONEs finske og baltiske virksomhet.

  *2 Den samme risikoen er også relevant for tjenesteleverandører som utfører det samme arbeidet, som videre behandles under "Leverandørkjede- og forretningspartnerforhold"

 • 5.1 Tiltak for å stanse, forebygge og redusere

  Egen drift

  For å redusere vår helse- og sikkerhetsrisiko, utformer KONE våre løsninger og prosesser slik at vi kan drive vår virksomhet på en trygg og bærekraftig måte. KONE sikrer også arbeidstakeres deltakelse og konsultasjon i gjennomføringen av disse prosessene. I tillegg får alle arbeidstakere helse- og sikkerhetsopplæring som er relevant for arbeidet deres, slik at det kan utføres på en profesjonell og sikker måte. Alle i KONE har rett til å stoppe arbeidet hvis det utføres under usikre forhold, til å søke støtte og til bare å fortsette når det er trygt.

  Vi kommuniserer internt og eksternt om vårt menneskerettighetsprogram på regelmessig basis, herunder om fremgang på våre leverandørvurderinger av menneskerettigheter, opplæring, bevissthetsaktiviteter, tredjeparts aktsomhetsvurderinger og screeninger. I 2022 ble opplæring i menneskerettigheter gitt til våre interne 'human rights asessors'.

  De konkrete risikovurderingene KONE Scandinavia utfører gjør det mulig for KONE Norge å identifisere og iverksette hensiktsmessige forebyggende tiltak som er skreddersydde for KONE Norges virksomhet spesielt.

  Leverandører og forretningspartnere

  KONE opprettholder langsiktige relasjoner med våre leverandører. Vi administrerer leverandørene våre med en skreddersydd tilnærming som innebærer regelmessig vurderinger av flere faktorer. Disse faktorene inkluderer omfanget av vår handel med leverandøren, leverandørens innovasjonspotensial, viktigheten av materialene eller tjenestene de leverer, og KONEs integreringsnivå med leverandøren.

  Alle KONEs nøkkelleverandører revideres regelmessig. Revisjonene innebærer å inspisere endringer i produkter eller produksjonsprosesser, validere oppfølging av forbedringsinitiativer, vurdere kvalitets- og miljøstyringssystemer eller forhåndsrevidere egnetheten til potensielle leverandører. I 2022 utførte vi færre revisjoner for å muliggjøre mer effektiv overvåking av korrigerende tiltak, der 73 % av våre viktigste leverandører ble revidert (2021: 88 %).

  Vi overvåker også ytelsen til våre viktigste leverandører gjennom månedlige nøkkelindikatorer og regelmessige vurderinger av leverandørkvalitet og bærekraft. Resultatene deles og diskuteres med hver leverandør. Hvis en leverandørs ytelse ikke oppfyller våre forventninger, iverksetter vi korrigerende tiltak eller utviklingsprosjekter og følge med på deres fremgang.

  Leverandører kan også rapportere forhold eller bekymringer gjennom KONEs Compliance Line. Når vi mottar bekymringer vil KONE gjøre relevante undersøkelser, inngå i dialog med den aktuelle leverandøren og søke å adressere negative konsekvenser, inkludert kompensasjon eller erstatning dersom det er relevant.

  I forbindelse med KONE Norges leverandørspørreskjemaer vil KONE Norge etterstrebe å forbedre responsraten, herunder ved å ta direkte kontakt med utestående leverandører, slik at selskapet kan gjennomføre en mer helhetlig vurdering av sine leverandørkjederisikoer til neste rapporteringsperiode. Som også nevnt ovenfor har KONE Norge, basert på mottatte svar, identifisert en rekke spesifikke oppfølgingstiltak for de fem prioriterte leverandørene som mottok 'rød' score gjennom våre leverandør-spørreskjema og utviklet en konkret handlingsplan. Den konkrete handlingsplanen inkluderer tilrettelagt kommunikasjon og en- til-en møter med utvalgte leverandører, samt krav om at leverandører utvikler en plan og tidslinje for nødvendige korrigeringstiltak for å oppfylle KONEs krav. Vi vil også inngå i dialog med de seks leverandørene som mottok 'gul' score.

  5.2 Kartlegging av fremdrift

  Gjennom 2023 vil vi kartlegge fremdriften til våre allerede innførte tiltak, og tiltak vi snart vil innføre, for å forhindre og redusere negative konsekvenser.

  I tillegg til KONEs egne interne vurderinger, som beskrevet ovenfor, er tredjeparten som utførte vår opprinnelige konsekvensvurdering av menneskerettigheter i 2018/19 for tiden i ferd med å fullføre en oppdatert, grundig vurdering av menneskerettighetsrisikoer på konsernnivå, som skal ferdigstilles i juli 2023. Den eksterne vurderingen evaluerer også effektiviteten av prosesser og tiltak KONE har iverksatt siden forrige eksterne vurdering i 2019. Vi forventer å rapportere om utfallet av denne vurderingen, samt tiltak iverksatt og eventuelle fremskritt, som en del av neste publiseringssyklus i KONE Norges rapport om åpenhetsloven i 2024.

 • Basert på risikoene som er identifisert i KONEs egen virksomhet, forhold til leverandørkjeder og forretningspartnere, har vi identifisert følgende prioriteringer for neste rapporteringsperiode:

  • Videreutvikle vårt aktsomhetsprogram for menneskerettigheter for å identifisere og håndtere potensielle negative konsekvenser i vår egen virksomhet og i våre leverandørkjede- og forretningspartnerforhold, med særlig fokus på KONE Norge, herunder om det er en forskjell i risikonivået mellom KONE Norge og KONE globalt som vi ikke fullt ut har tatt hensyn til så langt, f.eks. knyttet til KONE Norges unike leverandører.
  • Fortsette å gi opplæring i menneskerettigheter, helse og sikkerhet til våre egne ansatte, herunder innleid og midlertidig personell.
  • Fortsatt innsats for å øke antall leverandører og forretningspartnere i KONE Norge som (i) svarer på leverandørspørreskjemaet; og (ii) slutter seg til KONEs etiske retningslinjer for leverandører.
  • Fortsette vurderingen med å prioritere de leverandørene som videre innsats skal rettes mot (herunder basert på leverandørspørreskjemaet som sendes til KONE Norges prioriterte leverandører), med fokus på de leverandørene og forretningspartnere som anses å representere høyest risiko og/eller i de relasjonene hvor KONE sannsynligvis vil ha mest innflytelse.
  • Implementere den konkrete handlingsplanen (som nevnt ovenfor), herunder tilrettelagt kommunikasjon og en-til-en møter med utvalgte leverandører, samt krav om at leverandører utvikler en plan og tidslinje for nødvendige korrigeringstiltak for å oppfylle KONEs krav.
  • Innta spørsmål knyttet til menneskerettigheter i KONE Norges leverandørrevisjons- spørreskjemaer.
  • Implementere eventuelle foreslåtte tiltak som identifiseres som en del av den eksterne menneskerettighetsrisikovurderingen for 2023, når denne er ferdigstilt.
 • Forespørsler om informasjon angående denne rapporten om åpenhetsloven eller hvordan KONE Norge håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser i henhold til åpenhetsloven, kan sendes til khn.innkjop@kone.com.

Åpenhetsloven - KONE AS

Cookies (informasjonskapsler)

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å optimalisere nettstedets funksjonalitet og for å gi deg den beste brukeropplevelsen. Hvis dette er greit for deg og du godtar alle cookies, klikker du på 'Godta alle' -knappen. Du kan også lese mer om vår datahåndtering i vår personvernerklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website