ORDLISTE

Når man snakker om heiser, rulletrapper og automatiske dører i bygninger, er det noen ganger behov for å bruke tekniske begreper og akronymer. Vi har derfor utarbeidet en praktisk ordliste som forklarer hva termene betyr. Klikk på et ord eller uttrykk for å se definisjonen.

Ordliste

 • Et arrangement av opphengsvaiere der kupéhastigheten og vaierhastigheten er den samme.

 • Et arrangement av opphengsvaiere der kupéhastigheten er den halve av vaierhastigheten.

 • Elektrisk kraft som gir 3-faset vekselspenning.

 • En innretning eller et system som kontrollerer adgangen til en heis eller bygning.

 • Døren på hovedinngangssiden. Se også C-dør.

 • Et system som tillater kupédørene å starte å åpne før kupeen har stoppet helt i etasjen. Dørene begynner å åpne når heiskupeen befinner seg i dørsonen og hastigheten har kommet ned under tillatt grense i henhold til sikkerhetsforskriften.

 • En serie med automatiske dører til heiser, som bygger på utskiftbare komponenter. Kan brukes i de fleste heisapplikasjoner.

 • Støy som overføres gjennom luften. I heiser er dette vanligvis støy fra maskin, vaiere, betjeningspanel, dører, styresko og andre vibrerende komponenter.

 • En bjelle som brukes til å tilkalle oppmerksomhet og hjelp. Betjenes av en trykknapp inne i kupeen. Kan være plassert i heissjakten, i en passende etasje eller på heiskupétaket.

 • Knapp for aktivering av alarmbjellen. Aktiverer også taleforbindelsen hvis det benyttes fjernovervåking. Plassert i kupeen, med ekstra knapper på kupétaket og under kupeen.

 • Tiden som alarmknappen må holdes inne før signalet registreres.

 • Signal som produseres ved å trykke på alarmknappen.

 • En etasje der heismeldingstjenesten opererer.

 • Et dempeelement som skal redusere støy. Brukes for eksempel i kupékapslinger, dørpaneler eller kontrollskap.

 • Sikkerhetssystem som stopper ukontrollerte bevegelser i oppadgående kupé.

 • Elektromotor der rotasjonshastigheten ikke er nøyaktig bundet til frekvensen på den tilførte strømmen. Forskjellen mellom frekvensen og rotorhastigheten kalles sluring. Sluringen genererer motoromdreiningsmomentet.

 • Kupédør som åpnes og lukkes automatisk.

 • Dør som åpnes og lukkes automatisk.

 • Kupéareal målt i 1 m høyde over gulvnivå, minus håndlister, som er tilgjengelig for passasjerer eller varer når heisen er i drift. Eventuelt tilgjengelig areal i inngangen, når dørene er lukket, skal også regnes med.

 • Når heiskupeen har en vekt på 30-50 % av nominell last (avhengig av dimensjoneringsprinsippet) og motvekten og kupévekten er lik.

 • Andelen (i prosent) av heisens nominelle last der heiskupeen og motvekten er i balanse.

 • Masse i motvekt som sparer energi ved å balansere hele eller deler av kupémassen, stolrammen og den nominelle lasten.

 • En sikkerhetsbarriere på kupétaket som hindrer fall ned i heissjakten.

 • En spesiell serie dører som er beregnet for opptil 200 000 sykluser per år. Se også dør med middels kapasitet og dør med høy kapasitet.

 • Valgfri innretning som gjør det mulig å kjøre kupeen med balansert last til nærmeste etasje.

 • En stål- eller støpejernsplattform som en maskin er plassert på.

 • En innretning som har evne til å anta enten én eller to stabile tilstander. Den forblir i en av tilstandene inntil det benyttes en utløser. Den slår da over til den andre stabile tilstanden og forblir der inntil det benyttes en annen utløser. Se også monostabil bryter.

 • En mekanisk sikkerhetsinnretning som blokkerer kupeen under installasjon og vedlikehold.

 • En stålstang i for eksempel sperreinnretningen som blokkerer kupeen når den settes inn i hullet i sperreplaten.

 • En stålplate med hull i sperreinnretningen. Sperrepinnen settes inn i hullene.

 • Den frie vertikale avstanden fra sjaktbunnen til den nederste konstruksjons- eller mekaniske delen, utstyret eller innretningen som er montert under heiskupéplattformen, bortsett fra styresko eller ruller, sikkerhetsmekanismer og plattformbeskyttelse, når kupeen hviler på fullt komprimerte buffere. Se også sikkerhetsrom.

 • Den nederste etasjen i en bygning.

 • Det nederste etasjeplanet i en bygning som heisen betjener.

 • En elektromekanisk innretning som brukes for å hindre at heisen beveger seg når kupeen står stille og heisemaskinen ikke får tilført strøm. På noen typer kontroller sørger den også for å stoppe kupeen når strømmen fjernes fra heismaskinen.

 • Den vertikale kraften som stopper kupeen når sikkerhetsmekanismen aktiveres. Se også gripekraft.

 • En plate under stolrammen der buffer treffer.

 • Senking av bygningen som følge av at den synker mot bakken eller at betongen svinner.

 • Personale og utstyr for kontroll av tekniske systemer i en bygning (klimaanlegg, varme, heiser, adgangskontroll osv.).

 • Angir toleransene for de nominelle målene på heissjakten, sjaktbunnen, maskinrommet, dørutsparingene osv.

 • Funksjoner som er inkludert i grunnproduktet.

 • En funksjon som gjør at heiskupeen kjører forbi de registrerte etasjeanropene når kupeen er lastet over en viss grense. Grensen er vanligvis 60...80 % av nominell last.

 • Et sted der alarmer og nødanrop blir mottatt. Personer og datamaskiner håndterer informasjonen.

 • Styreenhetens områdenettverk. Bussystemer som forbinder intelligent automasjonsutstyr i et datanettverk. Et kjent bruksområde er bussystemene som benyttes i motorkjøretøy og i synkronisering av elektrisk drift.

 • Gulvarealet i heiskupeen inklusive dørterskelområdet, avhengig av nominell last/antall passasjerer som angitt i sikkerhetsforskriften.

 • En innretning beregnet for å stoppe en nedadgående kupé utover den vanlige kjørebegrensningen ved å lagre eller absorbere kupeens kinetiske energi.

 • En innretning med to beslektede og innbyrdes avhengige funksjoner: (1) hindre (elektrisk) drift av heismaskinen hvis ikke kupédøren er låst i lukket stilling, (2) hindre (mekanisk) at en kupédør åpnes fra kupésiden hvis heiskupeen ikke befinner seg i dørsonen og enten har stoppet eller er i ferd med å stoppe.

 • Et batteridrevet lys i heiskupeen, som fungerer som nødlys ved strømbrudd.

 • Føringsskinner som brukes til å dirigere kjøringen av en heiskupé i en heissjakt.

 • Alle synlige deler inne i heiskupeen.

 • Lyset inne i kupeen.

 • En funksjon som hindrer bruk av en heis ved brudd på strømforsyningen til kupébelysningen.

 • Den faktiske lasten inne i heiskupeen (passasjerer og varer). Se også nominell last.

 • Brukergrensesnittet for passasjerer inne i heiskupeen. Omfatter kupéanropsknapper, alarmknapp, døråpningsknapp osv.

 • En serie innretninger for å detektere og informere passasjerer om overlast i heiskupeen. Utløser kupéoverlastindikatoren.

 • En mekanisk innretning som gjerne er festet til stolrammen og er beregnet for å stoppe heiskupeen hvis kupeen overskrider tillatt hastighet.

 • Kupékonstruksjonen unntatt de separate (ikke-integrerte) interiørdelene.

 • Det innvendige målet fra forside til bakside på kupéskallet uten dekorasjonselementer.

 • Høyden målt fra ubehandlet gulv til den laveste kanten på taket.

 • Det innvendige målet fra side til side på kupéskallet uten dekorasjonselementer.

 • Den nedre, horisontale delen av inngangen til en heiskupé.

 • Heiskupeens reisverk, som styreskoene, sikkerhetsmekanismen og heisevaierne eller hydraulikksylinderen er festet til.

 • En innretning, eller gruppe av innretninger, som på en forhåndsbestemt måte styrer apparatet som den er koblet til. En heisstyreenhet består av drifts- og styrefunksjoner.

 • Kjerneheisen omfatter heisens forprosjekterte grunnkomponenter: Heisesystem, styringsfunksjon, drivsystem, kupéoverbygg, kjernedørsystem og sikkerhetsutstyr for passasjerer. Tilbehør og dekorasjonselementer (deriblant anropsutstyr) er ikke nærmere angitt.

 • En serie forprosjekterte kjerneheiser som utgjør produktfamilien.

 • En komponent som sørger for trekkraft mellom drivskiven og opphengsvaierne og som omfatter et sett med vekter for å balansere vekten av kupeen og en del av lasten i kupeen, ofte regnet som 50 % av den nominelle lasten.

 • Motvektens vandringsområde i sjaktbunnen, isolert med en motvektskjerm.

 • En forhåndsdefinert driftsmåte som heisen går i i visse situasjoner. Modusene omfatter for eksempel normal drift, inspeksjonsdrift og konfigurasjonsdrift.

 • I vaierheiser den tekniske løsningen som tilfører energi til heismotoren og regulerer motorens hastighet. I hydrauliske heiser styrer systemet pumpen og ventilene.

 • Heiskupé med to innganger.

 • Valgfrie konstruksjons- og funksjonsegenskaper som skal beskytte passasjerene og heisen mot skader forårsaket av jordskjelv.

 • En del av heisen som frakter passasjerene og/eller annen last.

 • Innretningene og funksjonsprinsippene for å utføre anropene og kommandoene som passasjerene gir.

 • En heisgruppe består av to eller flere heiser som deler samme etasjeanropsknapper (og går under samme gruppestyreenhet). Se også heisbank.

 • Rommet der heiskupeen og en eventuell motvekt går – rommet er gjerne omgitt av sjaktbunnen, veggene og taket i sjakten.

 • Heiskupeens momenthastighet i heissjakten. Ikke det samme som nominell hastighet.

 • Et nødsystem som er montert på alle kupeer, som omfatter en klokke, en trykknapp i kupeen og en avbruddssikker strømkilde, vanligvis et batteri.

 • Alternativ der én utpekt heis kan tas ut av vanlig gruppetjeneste og brukes av brannmannskaper.

 • Etasjedør som ikke dekker hele bredden av heissjakten. Se også smal rammedør og frontdør.

 • Etasjedør som dekker hele bredden av heissjaktens dørutsparing.

 • Heis som er utstyrt for å frakte varer, gaffeltrucker osv.

 • Heis som hovedsakelig er ment for transport av varer som gjerne ledsages av personer.

 • Stålseksjoner med glatte styreflater. Seksjonsprofilen har gjerne "T"-form (bearbeidet, kaldtrukket eller formstøpt). Føringsskinnene monteres i en heissjakt for å styre og dirigere heiskupeen og motvekten.

 • Støtte i en heiskupé, som man holder hånden rundt.

 • Del av heissjakten mellom det øverste ferdige etasjeplanet og taket i sjakten.

 • Utstyret som kreves for å flytte heiskupeen og motvekten. En definert kombinasjon av utstyr som kreves for en serie belastninger, nominelle hastigheter, akselerasjoner og løftehøyder.

 • Et midlertidig heissystem som omfatter et flyttbart maskinrom. Utviklet for å tilby en fullt funksjonell heistjeneste mens bygget er under oppføring. Maskinrommet passer på de samme føringsskinnene som heiskupeen og er festet til bygningsstrukturen med uttrekkbare nåler. Etter hvert som bygget blir høyere, blir føringsskinnesystemet forlenget og det flyttbare maskinrommet flyttet oppover, slik at heisen kan betjene de nye etasjene.

 • En aksialsynkron motordesign fra KONE med faste magneter i rotoren.

 • Gulvarealet foran inngangen til heisen.

 • Dør i åpningen til en heissjakt. Gir trygg atkomst til heiskupeen.

 • En montasje som omfatter etasjedørene og eventuelle arkitektoniske utførelser knyttet til inngangen til heissjakten.

 • Et rom der heismaskinen og noen komponenter til det elektriske systemet og styresystemet er plassert. Ligger som regel over heissjakten.

 • En kontaktor som kobler strømmen til heismotoren hvis 1) det er nødvendig å kjøre heiskupeen og 2) den elektriske sikkerhetslenken er fullstendig (lukket).

 • Etasjen som gir hovedatkomst til et bygg.

 • Innretningen som forsyner heisen med strøm. Også kjent som hovedledning.

 • En del av heisens styresystem, som omfatter brukergrensesnittet beregnet for servicepersonale samt brytere, sikringer og bremseutløsingsspak.

 • Et bestemt bruksområde, henviser til mellomytelseskategorien. Se også lav belastning, høy belastning.

 • Et system som brukes med automatisk dørdrift, som avgir et varselsignal og lukker dørene med redusert hastighet og moment. “Nudging” aktiveres hvis døren blir stående oppe lenger enn en forhåndsdefinert tid.

 • En nøkkelbetjent bryter som brukes til å ta heisen ut av vanlig drift.

 • En innretning som gjør at heisen stopper når den når en forhåndsdefinert hastighet og om nødvendig gjør at sikkerhetsmekanismen aktiveres.

 • En funksjon for en enkelt heis eller en heisgruppe. Med denne funksjonen mottar en heis et signal om at den alltid skal gå tilbake til en forhåndsvalgt etasje etter at alle kupé- eller etasjeanrop er fullført.

 • Et bredt utvalg av funksjoner og temaer knyttet til brukervennlighet som påvirker passasjerenes bekvemmelighet eller ubekvemmelighet ved bruk av heisen. For eksempel: Utsmykning, anropsutstyr, inngang eller utgang, ventetider, kjørekomfort og så videre.

 • En heis som hovedsakelig brukes til å frakte passasjerer.

 • En del av heissjakten som strekker seg fra terskelnivået i den nederste etasjen til gulvet i heissjakten.

 • En metode for: a) Å kontrollere heissjakten for å sikre at den er bygget i henhold til kravene og b) bestemme riktig plassering av komponentene.

 • Effektfaktoren fastsetter forholdet mellom faktisk effekt og tilsynelatende effekt. Effektfaktoren til en krets beregnes på bakgrunn av formelen: pf = P / S, (kW / kVA).

 • Belastningen som utstyret er bygget for. Se også kupélast.

 • Et nødalarmsystem som fungerer over en avstand.

 • Kjørekomforten til en heis angis på grunnlag av faktorer som støynivå, vertikal vibrasjon, sideveis risting, akselererings-/nedbremsingshastighet og rykkende bevegelser.

 • En mekanisk sikkerhetsinnretning som er festet til stolrammen, og noen ganger også til motvektrammen. Innretningen fungerer slik at den ved hjelp av klør som lukkes rundt føringsskinnene, stopper og holder en kupé eller motvekt som har fått for høy hastighet. Innretningen aktiveres av hastighetsbegrenseren.

 • En stålplate som er festet på sjaktveggen under terskelen til etasjedøren og over etasjedøren for å redusere avstanden mellom dørterskelen i kupeen og sjaktveggen.

 • Dekorativt og beskyttende element nederst på veggen i kupeen.

 • Belastningen som omfatter vekten av kupéskall, kupéinteriør, kupédør(er), nominell last og stolramme med alt tilbehør. Vekten omfatter ikke opphengsvaiere, kompensasjonsvaiere eller -kjettinger, vaierkompensasjonsenhet, løpekabel eller motvekt.

 • Vaiere som heiskupeen og motvekten henger i. Ikke det samme som heisevaier.

 • En heisdriftsmodus der heisen kjører ned til den når en nedbremsings- eller synkroniseringsbryter.

 • Liste med data som angir heisplattformer i DL-dokumenter.

 • Et forhåndsdefinert sett med kjernekomponenter som danner kjerneheisen.

 • Den øverste eller nederste etasjen som betjenes av en heiskupé.

 • En heiskupé med to eller flere innganger.

 • En heis med innganger på to motstående sider av heissjakten.

 • En sikkerhetstest som sørger for at det er riktig mengde friksjon mellom opphengsvaierne og drivskiven.

 • Tre heiser i en gruppe.

 • Et system som gir toveiskommunikasjon mellom heisen og KONEs servicesenter.

Cookies (informasjonskapsler)

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å optimalisere nettstedets funksjonalitet og for å gi deg den beste brukeropplevelsen. Hvis dette er greit for deg og du godtar alle cookies, klikker du på 'Godta alle' -knappen. Du kan også lese mer om vår datahåndtering i vår personvernerklæring.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website